DUOK®- Ledergruppeutvikling


En ledergruppe er et viktig organisatorisk ledelsesverktøy som ansvarlig leder må gjøre en rekke valg knytte til.


Vi har valgt å samle ledergruppeutvikling i akronymet DUOK®. Som synliggjør de 4 hovedansvarsområdene for en ledergruppe:

--->  Drift
--->  Utvikling
--->  Omstilling
--->  Kriseledelse


Vårt utviklingsprogram for ledergrupper vil bestå av 4 samlinger, der vi jobber oss gjennom de 4 ansvarsområdene. Ett for hver samling.

Oppdragsgiver er alltid den som er leder og ansvarlig for ledergruppen.

Vi kan jobbe med ledergrupper på alle nivåer.

Samling 1: Daglig drift


Dette er en samling på 2 dager med utgangspunkt i ulike kartlegginger og individuelle intervjuer. 
Det faglige fokuset går på hva som må til for at virksomheten skal organisere seg slik at den jobber mest mulig effektivt med det som tross alt er hovedfokuset: «business’en». 

Samling 2: Organisasjonsutvikling


Denne samlingen på 1 dag fokuserer på hvordan en jobber med organisasjonsutvikling (OU) i virksomheten/enheten. Her vil vi se på følgende:

- Medarbeiderutvikling
- Lederskapsutvikling
- Teamutvikling
- Ledelsesutvikling
- Kulturutvikling
- Kompetanseutvikling
- Produktutvikling
- Kundeutvikling


Samling 3: Omstilling og endringsledelse


Vi vil på denne samlingen hovedsakelig fokusere på:

- Endringsledelse generelt
- Ledergruppens omstillingskompetanse
- Virksomhetens omstillings- og endringskultur
- Gjennomgang av virksomhetens tidligere omstillings- og endringsprosjekter
- Beredskap for å kunne endre og omstille seg før en må
- Læringskultur som grunnlag for endringer og omstillinger
- Trening på ulike scenarier som virksomheter bør ha planer for knyttet til ulike former endringer og omstillinger.


Samling 4: Kriseledelse og krisehåndtering


Samling 4 er på en dag. Hovedfokuset er på ledergruppens rolle og ansvar for og under ulike typer av kriser.

Kriseforsker Synnøve Nesset ved SNF sier følgende i sin forskning: "En overraskende dimensjon i funnene er at mellom 5 og 25 års erfaring som toppleder ikke er det som avgjør om du blir en effektiv kriseleder. Det er trening i kriseledelse som avgjør."
Vi mener at dette også gjelder for hele toppledergruppen og de underliggende organisatoriske ledergruppene.


Avslutningsvis på denne siste samlingen vil vi oppsummere og forankre hele DUOK®-konseptet inne i ledergruppens fremtidige samhandlingsmønster.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller be om et uforpliktende møte - post@clgroup.no