Frodes blogg

18 juli 2018

Hvorfor startet vi Crisis Leadership Group?

Etter snart nøyaktig 20 år som konsulent, har jeg (inn)sett at jeg har nærmest sviktet i min rolle som rådgiver for ledere, ledergrupper og virksomheter. Når jeg diskuterer og kommer med råd, så forsøker jeg å favne hele leder- og ledelsesaspektet, men det er en ting jeg nærmest notorisk har utelatt. Eller mer presist: glemt.
I mine samtaler har jeg (frem til nå) ikke satt kriseledelse og krisehåndtering på dagsorden en eneste gang. Jeg har snakket om og pekt på en rekke andre temaer som selvsagt er viktige å ha grep om. Jeg har særlig snakket varmt om mine «faglige kjepphester»: førstegangsledelse og lederskifter. Undersøkelser viser nemlig at virksomheter er til dels svært dårlige på hvordan de jobber med sine nye ledere på alle nivåer. De siste 2 årene har jeg oppdaget at det kanskje er et kompetanseområde som det står om enda dårligere til med: kriselederrollen.
Googler du «kriselederrollen», får du opp kun ett treff! Til gjengjeld er det en link til en svært interessant masteroppgave. Googler du « ledergrupper som krisestab» får du null treff. Null ja! Det er altså ingen som har skrevet noe på norsk som kobler begrepen ledergrupper og krisestab sammen. Ser en på innholdet i ulike lederkurs, lederutdanninger og lederutviklingsprogrammer, så skriker nærmest fraværet av dette mot oss. I sum gjør dette at rollen som kriseleder blir underkommunisert og dermed undervurdert. Når krisen(e) treffer, kan konsekvensene av dette fort bli skjebnesvangre og i noen tilfeller katastrofale.

For 2 år siden gjennomførte jeg og daværende sjef for Heimevernet generalmajor Tor Rune Raabye en serie på 5 ettermiddagsseminarer i regi en EGN Norge og Styrelederskolen. I løpet av 2 timer fasiliterte jeg innledninger, overganger og parsamtaler knyttet til Tor Rune sitt det vi kan kalle «erfarings- og refleksjonsforedrag». Til sammen hadde vi nærmere 550 topp- og mellomledere og en del «fagfolk» innom. Temaet var altså Tor Rune sine erfaringer som leder både i og for kriser. Fra sersjant på Heistadmoen og frem til en plass i toppledergruppen i Forsvaret. Som avslutning «evalu-lærte» deltagerne foredraget med å vende om sitt personlige «rundt-halsen-skilt» og skrive ned ett ord som oppsummerte foredraget, samt hva de tok med seg tilbake til hverdagen. Svarene vi leste ble starten på ideen om å etablere et konsulent- og nettverksfirma med hovedfokus på å bevisstgjøre og dyktiggjøre ledere og ledergrupper på alle nivåer, men med primærfokus på styrer og toppledergrupper.

Hva var det i svarene som gjorde at vi to så en blanding av et kompetansehull og kompetansebehov? For det første så var så godt som samtlige svært positive til innholdet i foredraget. Folk opplevde dette som 2 svært nyttige og verdifulle timer. Svarene på hva som var «take away»’ene var selvsagt forskjellige, men følgende «røde tråder» dukket opp:

- Erkjennelse av manglende risikoforståelse=manglende risikoerkjennelse
- Erkjennelse av at dette var de som ledere og ikke minst som ledergrupper for dårlig trent på
- Erkjennelse av manglende toppledelsesfokus knyttet til dette med kriseledelse og krisehåndtering
- Erkjennelse av hvor viktig lederne faktisk er i og under kriser. Det Tor Rune beskrev som «Alle ser på SJEFEN-syndromet»
- Utvidelse av krisebegrepet til også å omfatte de mindre krisene = det vi kaller «hverdagskriser»
- Fokuset på det vi beskrev som «evalu-læring»=det å lære av evalueringen gjennom bl.a erfaringsdeling og kollegastøtte
- Og kanskje mest av alt: alle de som sa at dette ønsket de å lære mer om!

Det var særlig de to plansjene Tor Rune viste knyttet til konkrete potensielle hendelser i hverdagen – hverdagskriser - som gjorde at vi nærmest der og da innså at litteraturen, utdanningene og kursene innen sikkerhets- og kriseledelse stort sett fokuserte på de «store krisene». Responsen på at varslingssaker, selvmord, underslag, trakassering/mobbing og en rekke andre situasjoner også kunne falle inn under krisebegrepet var åpenbart en øyenåpner. Det virket som om kriser frem til da var synonymt med de «store krisene» som terror, cyberangrep, naturkatastrofer, brann og store ulykker. Etter foredraget hadde de fleste åpenbart utvidet bredden i hva en krise kan være. Eller mer presist: kan bli.

Deretter rullet ballen(e). Mens Tor Rune var inne i sine 2 siste år som offiser og sjef Heimevernet brukte jeg mye tid på å snakke med aktører innen «bransjen», med ledere på alle nivåer, med HR- og HMS-ansvarlige, med tillitsvalgte og ikke minst med ressurspersoner innen fagfeltet knyttet til akademia og forskning. Der fikk jeg bekreftelse på at vi hadde «truffet» et kompetansehull/-behov knyttet til hverdagskriser og rollen som kriseleder, og at dette i høyeste grad var interessant. Særlig fikk jeg og etter hvert vi særdeles gode responser på å kunne tilby kursing og trening av både ledere og ledergrupper knyttet til kriseledelse generelt og krisehåndtering spesielt. Med hovedfokus på de allerede nevnte «hverdagskrisene». Det siste ¾-året før Tor Rune sluttet, begynte vi også å se nærmere på et overrakende lite fokusert teama innen særlig den interne lederutviklingen: ledelse under press og stress.

Kort fortalt: Tor Rune sluttet den 1.desember i fjor og 8. april i år hadde vi kommet frem til at vi rett og slett måte formalisere våre tanker, vyer og ønsker knyttet til å gjøre ledere og ledergrupper tryggere i sine roller som kriseledere og krisehåndterere.
Crisis Leadership Group as ble således etablert, og et nytt kapittel ble startet i det vi håper vil komme både ledere, ledergrupper, medarbeidere, virksomheter, kunder og sågar produkter til gode. Vi har allerede utviklet flere det vi mener er unike tilbud. Særlig hva angår det å lede under tidligere nevnte press og stress. Responsen på at vi nå bl. a har laget og snart skal tilby LUPOS®-programmet har vært overveldende. Programmet er trolig det første og i alle fall pr nå eneste ledertreningsprogrammet for ledere som gir deltakerne økt kompetanse på å lede under press og stress.

Siden kriseledelse og krisehåndtering primært handler om samarbeid og samhandling, og at mye står og faller på forebygging gjennom forberedelser, så valgte vi følgende motto for vårt (sam)virke:

«Vi forbereder dere – sammen»

Hvordan vi tenker å gjøre det sammen med deg/dere, finner du ut ved å lese mer på vår nettside og/eller ved å kontakte oss for et uforpliktende møte.

Husk uansett følgende:
«Når du står overfor ulike typer av kriser vokser du ikke med oppgavene, men synker ned til det treningsnivået du og dine ledere har - opparbeidet».

Frode Dale
Styreleder og partner CL Group

© Copyright CL Group.no